Медицинска опрема по специјалности

img

Медицински мебел

Медицински мебел

Медицински мебел

• Егзаминациони кревети • Болнички панели • Паравани • Инфузионен сталак • Егзаминациони мобилни лампи • Столче на вртење • Колички за терапија • Кревети за интензивна нега
img

Општа медицина

Општа медицина

Општа медицина

• Аспиратори и инхалатори • Стетоскопи, отоскопи, офталмоскопи • Дијагностички сетови • Негативоскопи • Оптотип • Стерилизација • Инструментариум • ЕКГ апарати
img

Гинекологија

Гинекологија

Гинекологија

• Ехо апарати за гинекологија • Колпоскопи • Кардиотокографи • Гинеколошки столови: механички и електрични • Породилни столови • Аспиратори за вакум пораѓање • Аспиратори за утерина аспирација
img

Кардиологија

Кардиологија

Кардиологија

• Дијагностика на Sleep Apnea • Доплер за васкуларна дијагностика • EKG Електрокардиографи • EKG Холтер • Xолтер за крвен притисок • Колор доплер ултразвучни апарати • Стрес тест
img

Ендоскопија

Ендоскопија

Ендоскопија

• Фиберендоскопија • Видеоендоскопија • HD line ендоскопија • Флуоресцентана видеобронхоскопија • Ултразвучна ендоскопија • Конфокална ендомикроскопија
img

Радиологија

Радиологија

Радиологија

• Ехо апарати • Мамографи • DEXA коскени дензитометри • Магнетна резонанца • Компјутерка томографија • Акцелератор • Panoramiks Rtg системи
img

Интензивна нега

Интензивна нега

Интензивна нега

• Инфузиони пумпи и перфузори, TIVA i PK • Пациент монитори • Централна мониторинг станица • Вентилатори • Регионална анестезија под ехо • Интубациони флексибилни ендоскопи • Кревети за интензивна нега
img

Хирургија

Хирургија

Хирургија

• Операциони маси • Пациент трансфер систем • Операциони светла и ТВ системи • Висечки носечки системи • Хируршки аспиратори • Аспиратори за липосукција • Анестезија апарати • Хируршки инструментариум
img

Педијатрија и неонатологија

Педијатрија и неонатологија

• Апарати за општа дијагностика • Педијатриски и неонатолошки • Стетоскопи • Браинстем аудиометрија • Неонатални инкубатори • Транспортни инкубатори
img

Ургентна медицина

Ургентна медицина

Ургентна медицина

• Ургентна медицина • Пациент стречери • Опрема за амбулантски возила
img

Радиотерапија и онкологија

Радиотерапија и онкологија

Радиотерапија и онкологија

• XXX • XXX • XXX • XXX • XXX • XXX
img

Производи за поддршка при доење

Производи за поддршка при доење

• Пумпи за измолзување • Грижа за гради • Производи за хранење • Складирање на млеко